プセロス「カルデア神託註解」 19

Πάντοθεν ἀπλάστῳ ψυχῇ πυρὸϛ ἡνία τεῖνον.
Ἄπλαστον ψυχὴν ὀνομάζει τὸ λόγον τὴν ἀμόρφωτον καὶ ἀδιατύπωτον, ἢ τὴν ἁπλουστάτην καὶ καθαρωτάτην· “ἡνία” δὲ τοῦ “πυρὸϛ” τῆϛ τοιαύτηϛ ψυχῆϛ τῆϛ θεουργικῆϛ ἐστι ζωῆϛ ἡ εὔλυτοϛ ἐνέργεια, ἀνατείνουσα τὸν νοῠν τὸν πύρινον εἰϛ αὐτὸ τὸ θεῖον φῶϛ. “Παντοθεν” οὖν τῇ “ἀπλάστῳ ψυχῇ” τὰ τοῦ “πυρὸϛ ἡνία τεῐνον”· τοῦτ’ἐστι· καὶ ἀπὸ τῆϛ νοερᾶϛ δυνάμεωϛ καὶ ἀπὸ τῆϛ διανοητικῆϛ καὶ ἀπὸ τῆϛ δοξαστικῆϛ ἵνα καταλλήλωϛ ἑκάστη δύναμιϛ τὰϛ θείαϛ εἰσδέξηται φωταγωγίαϛ. Οὐ γὰρ ἀεὶ νοερωϛ ἐνεργεῖν δυνάμεθα, ἀλλ’ἡ φύσιϛ ὀκλάζουσα καὶ κατὰ τὰϛ δευτέραϛ ζωὰϛ ἐνεργεῖ.

「いたるところから、形をなさない魂は火の手綱を伸ばす」

神託は、無定型で造形できないロゴスを「形をなさない魂」と称している。それは至極端的かつ純粋なものである。その魂がもつ「火の」「手綱」とは呪術的生のしなやかな働きであり、それは火のごとき知性を神的な光そのものへと高める。「形をなさない魂」は「いたるところから」「火の手綱を伸ばす」とはつまり、知力、洞察力、判断力から、それぞれの力が応分の神的な照明を受け取る、ということである。われわれはつねに知性的に働くことができるとは限らないが、ピュシスは屈み込んで、第二の生に即した働きをなすからである。

この一週間のtweets : 2011-02-28から2011-03-06

 • New blog post : : ディオゲネスとアレクサンダー:逸話の「起源」 http://bit.ly/guuoPW 00:09:56, 2011-02-28
 • 某銀行のATMがソフトを更新したらしく、ボタン操作をすると二種類くらいで音が鳴る。月末の今日みたいに大勢が並んで操作していると、なにやら無機質な音楽の演奏みたいに(笑)。 14:33:08, 2011-02-28
 • ジャック・アタリの来日講演の映像もありますね。RT @monsieur0504: ニコニコ動画に「フランスちゃんねる」開設.フランス大使館に一体何があったんだろう.(笑) #nicoch http://t.co/zXMSX1e 22:43:13, 2011-02-28
 • 【希語】πτῶμα 瓦礫 "…ἀλλὰ ἔτι καὶ νῦν διακόσιοι ἄνθρωποι ὑπὸ τῶν πτωμάτων μένουσιν" AWN http://bit.ly/g00r6f 23:26:04, 2011-02-28
 • 【希語】 πρωτεύουσα 首都 "…οὐ μόνον μίαν διαδήλωσιν ἐν τῇ πρωτευούσῃ γενέσθαι ἀλλὰ καὶ ἄμα ἐν πολλαῖς ἄλλαις πόλεσιν." AWN http://bit.ly/g00r6f 23:32:13, 2011-02-28
 • Meadowにtwittering-modeを入れてみた。でもアイコン表示されない……。うーむ、謎。 01:10:59, 2011-03-01
 • あ、できた>アイコン表示。iキーでトグルか。 01:29:25, 2011-03-01
 • お〜、これは面白い書簡データベース。RT @medievalpecia: Epistolæ: Medieval Women's Letters http://bit.ly/gdSwSI 10:17:41, 2011-03-01
 • 入力テスト。Θαυμάζεται τῶν μὲν κατὰ φύσιν συμβαινόντων. 18:14:35, 2011-03-01
 • ふむふむ、多少慣れてきた>Meadow + twittering-mode 18:21:34, 2011-03-01
 • New blog post : : プセロス「カルデア神託註解」 18 http://bit.ly/fCPJ35 23:22:04, 2011-03-01
 • 「インセプション」を観た後で、少し間をおいて「エルム街の悪夢」のリメイク版を観たのだけれど……うーん、後者についてはさすがにコンセプトがちょっと古い感じ……。前者を観た後だと、夢の扱いにもうひと工夫があっても、とつい思ってしまう……。 12:21:13, 2011-03-02
 • Meadowに続き、調子にのって、しばらく使っていないCarbon Emacsにもtwittering-modeを入れてみる。leimでgreek-polytonicも使えるし。欧文打つのにquailのキーバインドはやっぱり直感的で良い。 13:20:13, 2011-03-02
 • アーサー王ものとか、浮世絵とかか。 RT: Le site des expositions virtuelles de la BNF pour prolonger les grandes expositions en ligne http://fb.me/TcwgzhAp 20:27:36, 2011-03-02
 • New blog post : : Meadowの設定 http://bit.ly/eYooLZ 01:23:31, 2011-03-03
 • アメリカ大陸発見が中世に遡るという話の物証? RT: 1,100-year-old canoe extracted from mud in Florida – http://ow.ly/1s6y0I (via @AntiquiTweet) 01:59:30, 2011-03-03
 • うっわー、なつかしい! RT: 私にとって大ニュース。スネークマンショーが復活! http://tinyurl.com/4c5tl3a (via @mizukawaseiwa) 14:56:38, 2011-03-03
 • げげ、でもwowowなのか……。うーむ……。 14:59:27, 2011-03-03
 • Brepolsの近刊情報出た。 RT: BREPOLS PUBLISHERS NEW: Catalogue Forthcoming Publications – Spring 2011 http://tinyurl.com/6gkcu7p (via @medievalpecia) 15:32:34, 2011-03-03
 • デューラーの版画か。いいなあ。RT: Un ensemble exceptionnel de gravures du peintre Albrecht Dürer en ligne sur Gallica! http://bit.ly/e02Gtq (@GallicaBnF) 18:21:47, 2011-03-03
 • RT: "j'ai honte, mais cette honte ne fera pas de moi un révolutionnaire" Michel Foucault http://bit.ly/gPeXZV @coulmont (via @SH_lelabo) 18:42:08, 2011-03-04
 • New blog post : : アルベルトゥスの「悟性」論? http://bit.ly/iiExGu 20:57:37, 2011-03-04
 • 一日遅れだけれど、昨日はバウムクーヘンの日だったんすね。wikipediaの「起源はギリシアのオベリアスで……」みたいな話を何度か目にしたのはそのせいだったのか。ὀβελίαϛって辞書で引くと、確かに「串にまいて焼いたパンの一種」とか出ている…… 15:26:43, 2011-03-05
 • ……どんなパンだったのか、すごく気になるんですけど……(笑) 15:27:23, 2011-03-05
 • くまには悪いけれど、笑ってしまいました。 RT: らばQ止まらないw くまさん大変なことにhttp://tinyurl.com/279woov (via @alcari_mns) 23:04:18, 2011-03-05
 • うわ〜、これはおいしそうです! RT: @sxolastikos やってみた方を見つけました。やはり見た目はきりたんぽ風。菓子パン生地でやったようですね。バームクーヘンBBQ楽しそう。 http://bit.ly/ayV9x5 (via @vellum8621) 23:19:43, 2011-03-05
 • 生地を巻き付けて焼くのって、なかなかよさそうですね。作ったのはプロのパティシエの方?こんなにうまくはいかないでしょうけれど、真似してみようっと(笑)。 23:24:46, 2011-03-05
 • New blog post : : プセロス「カルデア神託註解」 19 http://bit.ly/dS6a25 22:47:19, 2011-03-06
 • 【ラ語】furtum litterarium 盗用 "…propter dissertationem doctoralem furto litterario confectam…" radiobremen http://bit.ly/eauvOy 23:44:16, 2011-03-06